Улаанбаатар хотын хэрэглэгч энд дарж нэвтэрнэ үү !
Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Хэнтий аймгуудын хэрэглэгч энд дарж нэвтэрнэ үү !
Булган, Орхон, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгуудын хэрэглэгч энд дарж нэвтэрнэ үү !
БОАЖЯамны харьяа байгууллагууд энд дарж нэвтэрнэ үү !